را تور کارخانه - Shaoxing Liuyi Textile Import & Export Co., Ltd.

خط تولید کارخانه

خط

عکس های کارخانه

انبار 2
انبار 1
عکس کلی کارخانه
عکس دروازه کارخانه

گواهی

گزارش تست از Intertek Testing Services Ltd., Shanghai. موارد تست عبارتند از:

1-مقاومت بعد از 5 شستشوی پی در پی

2. ثبات ابعادی در شستشو

گزارش تست از CNTAC Testing Service Co.,Ltd.Suzhou. موارد تست عبارتند از:
1. تشخیص عامل روشن کننده فلورسنت پارچه

/کارخانه-تور/

اینترتک

/کارخانه-تور/

CNTAC

/کارخانه-تور/

بازرسی پارچه

/کارخانه-تور/

تست انقباض